kép
kép
kép
kép
kép

Hírek

A legfrissebb energetikai jogszabályváltozások 2013

2013. 01. 23. 15:43:24

Az év végén új energetikai jogszabály-módosító jelent meg a Magyar Közlönyben. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (továbbiakban: Mód. törvény) módosította a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.), valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) rendelkezéseit is.

A módosítások egy része különösen érinti a piaci résztvevőket, amelyekből kiemeltük a leglényegesebbeket:

I. Get. módosítások


Új engedélytípus szerezhető! Korlátozott földgáz- kereskedelmi engedély

A szervezett földgázpiac működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek az olyan engedélyesek, amelyek felhasználókat közvetlenül nem látnak el, ugyanakkor a szervezett földgázpiacon földgázt vagy kapacitást kínálnak vételre vagy eladásra. E feltétel biztosítását szolgálja az új engedélytípus a korlátozott földgáz- kereskedelmi engedély. Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban gazdasági társaságként bejegyzett, ott jogszerűen földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytató külföldi gazdálkodó szervezet kaphat, amely Magyarország területén történő elérhetőségét kézbesítési megbízott útján biztosítja, és megfelel a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek. A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes a szervezett földgázpiacon történő értékesítés kivételével a felhasználó részére földgázt nem értékesíthet.

Ismét változnak a kikapcsolás szabályaiban: távhőtermelők és távhőszolgáltatók védelme 

Annak érdekében, hogy a távhőszolgáltatásban részesülők, különösen a lakossági felhasználók ellátása közvetve is biztosított legyen, ezért a Get.-be garanciális szabályok kerültek beépítésre. A bevezetett módosítások értelmében a földgázkereskedő a fizetési késedelem miatti földgázellátásból történő kikapcsolást a távhőtermelő engedélyessel szemben- amely lakossági felhasználókat vagy külön kezelt intézményeket is ellátó távhőszolgáltató számára értékesít távhőt, illetve távhőszolgáltató engedélyesként lakossági felhasználókat vagy külön kezelt intézményeket is ellát távhőszolgáltatással -, kizárólag akkor kezdeményezheti a földgázelosztónál, ha a távhőtermelő fizetési kötelezettségével 90 napot meghaladó késedelembe esett és a földgázkereskedő a tartozásról a távhőtermelő engedélyest legalább kétszer értesítette, továbbá a fizetési haladék adásáról vagy részletfizetésről szóló egyeztetés nem vezetett eredményre.  

Ha a földgázellátásból kikapcsolt távhőtermelő engedélyes rendezi valamennyi lejárt tartozását és egyéb költségeket, a földgázkereskedő legkésőbb a lejárt tartozások és költségek megfizetésétől számított 24 órán belül köteles kezdeményezni a távhőtermelő engedélyes ellátásba történő ismételt bekapcsolását. A földgázelosztó a földgázkereskedő bekapcsolásra irányuló kezdeményezéséről való tudomásszerzéstől számított 24 órán belül biztosítja a földgázelosztási szolgáltatást.

Ármegállapítási eljárásra vonatkozó egyes szabályok módosítása

Az árszabályozással összefüggésben szükséges volt a Get.-ben a hatósági árak fizetésére kötelezettek körének egyértelmű meghatározására, amelyet a Get. 103. §-ának (2a) bekezdése szabályoz. Az új szabályozás értelmében, a továbbiakban a hatósági árat kell a legmagasabb árnak tekinteni. Az engedélyesek az általuk alkalmazott hatósági árat, az árat meghatározó rendelet kihirdetését vagy a Hivatal határozatának kézhezvételét követő három munkanapon belül kötelesek holnapjukon nyilvánosságra hozni.

 Az egyensúlyozó platform indulása

 A Mód. törvény kiegészítette a Get.-ben megállapított intézmények körét az egyensúlyozó platform bevezetésével. A bevezetett új szabályok értelmében az egyensúlyozó platformot a szállítási rendszerirányító működteti. Az egyensúlyozó platformon az ügyletek pénzügyi elszámolását törvényben meghatározott, a szállítási rendszerirányító által kiírt pályázaton nyertes elszámolóház végzi.

 A jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesekre vonatkozó rendelkezések módosítása 

A Mód. törvény kiegészítette a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesekre vonatkozó rendelkezéseket azzal, hogy a Hivatal vizsgálja a földgáz-nagykereskedelmi piacon kialakuló ajánlati és ügyleti árakat, és elemzi ezen árak kialakulásának okait. A vizsgálat lefolytatása érdekében a Hivatal tájékoztatást kérhet a Get.  szerinti engedélyesektől a földgáz-nagykereskedelmi ügyleteik, ajánlataikban érvényesülő árakról, ezen árak kialakítására alapot adó információkról, körülményekről, összefüggésekről. 

Az ún. felajánlási rendszerre vonatkozó szabályok módosítása

A fölgáz egyetemes szolgáltatók forrásaiknak egy része az ún. felajánlási rendszeren keresztül kerül biztosításra. A Get. módosításra tekintettel a törvény továbbra is előírja a volt közüzemi nagykereskedők részére, hogy földgázforrásait vételre ajánlják fel az egyetemes szolgáltatók részére. 


II. Vet. módosítások 

Jelentős változás a KÁT-rendszerben 

A jelenleg eszközölt módosítások közül kiemelendő változtatás a KÁT-rendszerben lépett életbe. A változások alapján a villamosenergia-kereskedők (kivéve az egyetemes szolgáltatókat) és a közvetlenül értékesítő termelők kötelesek átvenni a – az általuk értékesített villamos energia arányában - kötelező átvétel körébe eső villamos energiát és erre szerződést kötni az átviteli rendszerirányítóval. Az átvett villamos energia árát külön rendeletben meghatározottak szerint kell megfizetni. Kereskedők esetében a mérlegkör felelős köteles átvenni a villamos energiát a mérlegkörébe tartozó felhasználók részére értékesített villamos energia arányában. 

Kikapcsolás utáni visszakapcsolás 

A korábban számos jogvitát generáló helyzetet a jogalkotó azzal az előírással kívánta megszüntetni, hogy a kikapcsolás utáni visszakapcsolásra, a kereskedő jelzésétől már az elosztói engedélyes felé is határidőt állapít meg. Az elosztói engedélyes legkésőbb az értesítést követő munkanapon köteles visszakapcsolni az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználót, amelyik tartozásait kiegyenlítette és a kereskedő felé visszakapcsolási szándékát jelezte. 

Kereskedőváltás

 Kereskedőváltás esetén – amennyiben nem teljesített szerződéses feltételek maradnak hátra – a kereskedő határidőt biztosít a nem teljesített szerződéses feltételek teljesítésére. A felhasználó felmondása ezen feltételek teljesítése esetén hatályosul a mostani módosításnak megfelelően. 

Engedélyezés – változás az engedélyes személyében 

A gyakorlatban számos esetben bizonyos jogviszonyokra nem adtak választ a Vet. cégjogi eseményeket szabályozó rendelkezései. Ezen értelmezési nehézségek közül az egyikre választ ad a jogalkotó azzal az előírással, mely kimondja, hogy az engedélyek módosítása esetében a rendelkezésre jogosult személyében bekövetkező változás esetén új engedély kiadására van szükség. 

MEH adatkérés és felhasználás 

A Módtv. pontosítja a MEH adatkérésének célját és a bekért adatok felhasználását. A Hivatal folyamatosan végez árelemzéseket és ezen tevékenységéhez szükséges adatokat gyűjti be a kereskedőktől. Az adatokat kizárólag ezen árelemzési tevékenység céljára használhatja föl és köteles azokat üzleti titokként kezelni.

További hírek További hírek

Szakterületeink

Perek
 

Hírlevél Hírlevél

A hírlevélhez való feliratkozáshoz kérjük adja meg nevét és e-mail címét.
 
 
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Budapesti 5000. Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.
Lunir.hu
VIVIDesign Studio
1.0.0.43